Les sardines contenen minerals essencials com el...